http://vkdszsz.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/532689head_1_viz.jpglink
http://vkdszsz.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/613159head_11_viz.jpglink
http://vkdszsz.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/251288head_2_szenny.jpglink
http://vkdszsz.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/237880head_22_szenny.jpglink
http://vkdszsz.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/456960head_3_konf.jpglink
http://vkdszsz.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/947012head_33_konf.jpglink

VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítvány

VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítvány 2017. őszi iskoláztatási pályázati felhívása adatlap

Email Nyomtat PDF

VKDSZ SZOCIÁLIS ÉS OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY

1146 Bp. Borostyán u. 1/b.

 

PÁLYÁZATI ADATLAP

munkavállalók gyermekei iskoláztatásának

egyszeri támogatásához

 

 

 

Pályázó neve (szülő,eltartó,tanuló)

........................................................................................................................................................................................

születési hely, év, hó, nap...............................................................................................................................................

lakcíme:...........................................................................................................................................................................

Foglalkozása....................................................................................................................................................................

Közvetlen elérhetőség: (telefon, email)………………………………………………………………………………..

Bankszámlaszám: ……………………………………………………………………………………………………..

 

Munkáltató neve, címe, telefonszáma:..............................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................................................................

Munkáltatónál munkaviszony kezdete:.............................................................................................................................

 

A családom (közös háztartásban élő közeli hozzátartozók) tagjainak száma velem együtt:........................fő

   ebből jövedelemmel rendelkezők száma:............................fő

    gyermekek száma, akik után

     - családi pótlék jár .........................fő

     - családi pótlék nem jár .................fő  ( jövedelemmel nem rendelkezik max. 24 éves korig)

 

1./ Munkáltató tölti ki:                                    Kérelmező                            házastárs                               családtag

                                                                                                                                élettárs

     munkaviszonyból (nettó Ft.)             ..................Ft.                             ..................Ft.                        ..................Ft.

     családi pótlék összege:                           ..................Ft.

     munkáltató igazolása                  ................................                               ................................               ................................

     (dátum, aláírás, bélyegző)           ................................                               ................................               ................................

 

2./ Igénylő tölti ki:

     nyugdíjból:                                              ..................Ft.                               ..................Ft.                        ..................Ft.        

     egyéb jövedelemből:                             ..................Ft.                       ..................Ft.                        ..................Ft.

     gyermektartásból:                                  ..................Ft.                               ..................Ft.                        ..................Ft.

Kijelentem, hogy gyermekemet egyedül nevelem:     igen                        nem

 

Oktatási intézménybe járó gyermek /ek/ neve, szül.éve, oktatási intézmény típusa:

1./.........................................................................................................................................................................................

2./.........................................................................................................................................................................................

3./.........................................................................................................................................................................................

4./.........................................................................................................................................................................................

csatolt iratok, igazolása

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Tanuló (k) tanulmányi átlag eredménye 2016-2017.                tanév végén

1./...........................................................................................................................................................................................

   A képzés /felsőfokú tanulmány esetén/ államilag támogatott: igen- nem

2./...........................................................................................................................................................................................

   A képzés /felsőfokú tanulmány esetén/ államilag támogatott: igen- nem

3./...........................................................................................................................................................................................   A képzés /felsőfokú tanulmány esetén/ államilag támogatott: igen- nem

4./...........................................................................................................................................................................................   A képzés /felsőfokú tanulmány esetén/ államilag támogatott: igen- nem

Egyéb közlendő

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

 

Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozaton szereplő jövedelmi adatokat a NAV ellenőrizheti.

 

Kelt:................................................,  ..................év.  ...........................hó   ........nap

 

 

                               ...........................................                                   ...........................................

                                      kérelmező                                                                 házastárs, ill. élettárs    aláírása

 

Beküldési határidő: 2017.szeptember 30.-ig

A pályázati adatlapon lévő, illetve a mellékelt igazolások nem lehetnek 3 hónapnál régebbiek.

Szövegdoboz: Megjegyzés: a megfelelő igazolások és pontos kitöltés hiányában nem áll módunkban elbírálni, az adatlapot visszaküldjük. Valótlan adat közlése kizáró ok.
A jogalap nélkül felvett támogatást vissza kell fizetni.

 

 

 

Alapítvány tölti ki:

 

Család 1 főre jutó nettó jövedelme:....................................................

 

Támogatásra javasolt összeg :.............................................................

 

Kelt:................................................,  ..................év.  ...........................hó   ........nap

 

                                                                                             

                                                                                                                             ................................................................

                                                                                                                                             kuratórium részéről

 

 

Mellékletek: bizonyítvány másolata, igazolás felsőfokú isk. felvételről

 

VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítvány 2017. őszi iskoláztatási pályázati felhívása

Email Nyomtat PDF

Tisztelt Munkatársunk!

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége által létrehozott Alapítvány – a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével– az alapító okiratban meghatározott céljai megvalósítása érdekében a viziközmű és fürdőszolgáltatás területén dolgozók számára

 

 

PÁLYÁZATOT HIRDET

az ágazatban dolgozó munkavállalók gyermekei iskoláztatásának egyszeri támogatására

 

 

Pályázati feltételek:

 

  1. A pályázó szakképző, közép- vagy felsőfokú nappali képzésben folytatja tanulmányait. Ha középfokú tanulmányait éppen befejezte, és felsőfokú intézményben folytatja, akkor a felvételi igazolás másolatát is kérjük csatolni.  Feltétel, hogy tanulmányi eredménye a 2016-2017. tanév végén a csatolandó bizonyítvány másolat szerint jó minősítésű / szakképző intézményben 4,00, középfokú tanulmányi eredmény 3.81 felsőfokú intézményben 3.51/ legyen.

 

  1. Legalább az egyik szülő / eltartó/ 5 éves munkaviszonnyal rendelkezzen a viziközmű és fürdőszolgáltatás területén. A pályázatban kérjük megjelölni a munkaviszony kezdetének időpontját.

 

  1. A pályázóval közös háztartásban élő közeli hozzátartozók / szülők, eltartók, testvér/ havi nettó jövedelem-átlaga ne haladja meg az egy főre jutó  60.000 Ft/főt. Erről a pályázat mellékleteként a szülő/k/, vagy eltartó/k/ 2017. I félév időszakára vonatkozó, egy havi nettó átlagkeresetének munkahelyi igazolását kérjük. A tanuló ideiglenes távolléte – kollégium vagy albérlet elhelyezés – a pályázat elbírálásánál közös háztartásnak minősül.

 

A pályázat benyújtási határideje (postabélyegző dátuma szerint):

2017. szeptember 30.

 

A pályázathoz kérjük csatolni a munkahelyi szakszervezete javaslatát.

Csak természetes személy – szülő, eltartó és tanuló – pályázhat.

 

A pályázatokat a fenti címre kérjük megküldeni. Kérjük, ügyeljenek a feladó adatainak (név, cím, irányítószám) pontos és olvasható megjelölésére.

A pályázatok értékelése a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerül sor, melynek eredményéről levélben küldünk értesítést. A megítélt támogatás összegét a pályázó által megadott számlaszámra kerül átutalásra.

 

Budapest, 2017. augusztus 24.

 

 Adatlap - iskoláztatási pályázathoz

 

 

Fehér Gyula

Kuratórium Elnöke

 

VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítvány 2017. egészségügyi pályázati felhívása

Email Nyomtat PDF

Tisztelt Munkatársunk!

 

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezete által létrehozott alapítvány / VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítvány/  -a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével, a személyi jövedelemadó 1 %-os részének igénylése során befolyt támogatás terhére- az alapító okiratban meghatározott céljai megvalósítása érdekében a vízügyi közszolgálat területén dolgozók számára

 

PÁLYÁZATOT HIRDET

 

a munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben (1993. évi XCIII tv. 87 (3) bekezdésnek megfelelően) munkaképesség csökkenéssel járó munkabalesetet, vagy foglalkozási megbetegedést szenvedett dolgozók egyszeri támogatására.

 

 

Eredményesen pályázik az a dolgozó, aki:

 

1./ A víz- csatorna, vagy fürdőszolgáltatás területén dolgozik, a munkabaleset, illetve foglalkozási megbetegedés a csatolandó jegyzőkönyv szerint e területen munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben következett be, a baleset következményeként a csatolandó határozat szerint munkaképesség csökkenést állapítottak meg, és a munkaképesség csökkenése 40 és 66% között van, mely jelenleg is fennáll.

 

2./ Legalább 5 éves munkaviszonnyal rendelkezik a vízügyi közszolgáltatás területén. /A pályázatban kérjük megjelölni a munkakezdés időpontját./

 

 

 

A pályázatokat a munkahelyi szakszervezet véleményével együtt

2017. szeptember 30.-ig ( postabélyegző dátuma szerint)

kérjük eljuttatni Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Szociális és Oktatási Alapítvány részére címezve  1146, Budapest, Borostyán u. 1/b.sz.

 

Az alapítvány a beérkezett pályázatokat a benyújtási határidőt követő 30 napon belül bírálja el, melynek eredményéről levélben küld értesítést.

 

 

 

Budapest, 2017. augusztus 24.

 

 

                                                                                              Fehér Gyula

                                                                                          kuratórium elnöke

 

VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítvány 2017. egészségügyi pályázati felhívása

Email Nyomtat PDF

Tisztelt Munkatársunk!

 

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezete által létrehozott alapítvány / VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítvány/  -a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével, a személyi jövedelemadó 1 %-os részének igénylése során befolyt támogatás terhére- az alapító okiratban meghatározott céljai megvalósítása érdekében a vízügyi közszolgálat területén dolgozók számára

 

PÁLYÁZATOT HIRDET

 

a munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben (1993. évi XCIII tv. 87 (3) bekezdésnek megfelelően) munkaképesség csökkenéssel járó munkabalesetet, vagy foglalkozási megbetegedést szenvedett dolgozók egyszeri támogatására.

 

 

Eredményesen pályázik az a dolgozó, aki:

 

1./ A víz- csatorna, vagy fürdőszolgáltatás területén dolgozik, a munkabaleset, illetve foglalkozási megbetegedés a csatolandó jegyzőkönyv szerint e területen munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben következett be, a baleset következményeként a csatolandó határozat szerint munkaképesség csökkenést állapítottak meg, és a munkaképesség csökkenése 40 és 66% között van, mely jelenleg is fennáll.

 

2./ Legalább 5 éves munkaviszonnyal rendelkezik a vízügyi közszolgáltatás területén. /A pályázatban kérjük megjelölni a munkakezdés időpontját./

 

 

 

A pályázatokat a munkahelyi szakszervezet véleményével együtt

2017. szeptember 30.-ig ( postabélyegző dátuma szerint)

kérjük eljuttatni Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Szociális és Oktatási Alapítvány részére címezve  1146, Budapest, Borostyán u. 1/b.sz.

 

Az alapítvány a beérkezett pályázatokat a benyújtási határidőt követő 30 napon belül bírálja el, melynek eredményéről levélben küld értesítést.

 

 

 

Budapest, 2017. augusztus 24.

 

 

                                                                                              Fehér Gyula

                                                                                          kuratórium elnöke

 

 

 

1 / 2 oldal

VKDSZ

Cím:
1146 Budapest, Borostyán u. 1/b

Telefon:
(+36-1) 467 0388

Fax:
(+36-1) 467 0387

Vonalban

Jelenleg 6 vendég olvas minket

Kapcsolataink

 

  logo-magyar-furdokultura.jpg