Vasárnapi zárvatartás

Kedves Ügyfelünk,

Szíves tájékoztatásul küldöm a kiskereskedelemi üzletek vasárnapi zárvatartással kapcsolatos, 2015. március 28. napjával hatályba lépő jogszabály módosításokat.

Üdvözlettel,

Fábián György

2015 évi XVI. törvény

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról

1. § A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdésekkel egészül ki:

„(1a) Az az üzlet, amely kis- és nagykereskedelmi tevékenységet azonos helyen és időben folytat, a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazása során kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősül.

(1b) Az  az  üzemanyagtöltő állomás területén működő üzlet, amely nem értékesít üzemanyagot, a  kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazása során kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősül.

2015 évi XVII. törvény

a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról

  1. § A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 101.  § (1)  bekezdés i)  pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Vasárnapra rendes munkaidő)

„i) a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a  kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál”

(foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.)

  1. § Az Mt. 140. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„140. § (1) Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék) jár,

  1. a) ha a  munkavállaló a  rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag a  101.  § (1)  bekezdés d), e) vagyi) pontjában meghatározottak szerint osztható be, továbbá
  2. b) a rendkívüli munkaidőre
  3. ba) a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontjában meghatározott munkavállalónak,
  4. bb) ha a munkavállaló számára a 101. § (1) bekezdése alapján rendes munkaidő nem osztható be.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően további ötven százalék vasárnapi pótlék jár annak a munkavállalónak, akit, vagy akinek a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény (a továbbiakban: Kszvmtv.) 4. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti vasárnapon, – a Kszvmtv. 5–6. §-a szerinti üzletek kivételével – a Kszvmtv. hatálya alá tartozó a) kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletben, vagy b) a Kertv. 6. § (1a)–(1b) bekezdése szerinti üzletben a munkáltató rendes munkaidőben történő munkavégzésre oszt be, vagy rendkívüli munkavégzést rendel el.

(3) A  (2)  bekezdés szerint jár a  vasárnapi pótlék, ha a  munkavállaló a  (2)  bekezdés szerinti üzletben a  Kszvmtv. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti napon vasárnap végez munkát.

(4) A munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék illeti meg.

(5) A  (4)  bekezdés szerinti bérpótlék jár a  húsvét- vagy a  pünkösdvasárnap, vagy a  vasárnapra eső munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén.”

  1. §

Hatályát veszti az Mt. 101. § (1) bekezdés j) pontja.