Hatályba lépett a gazdaságvédelmi Kormányrendelet módosítása.

Kedves Kollégáink! Kedves Honlap Látogató!

Hatályba lépett a gazdaságvédelmi Kormányrendelet módosítása. A támogatás 2021. január 31-éig vehető igénybe, mértéke változatlanul a kifizetett bruttó bér 50 százaléka, de legfeljebb havi 240 500 Ft.
A Támogatott körbe bekerült:. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510), Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás. Kempingszolgáltatás, Egyéb szálláshely szolgáltatás, Utazásközvetítés (TEÁOR 7911), és az Utazásszervezés (TEÁOR 7912).
Változtak a foglalkoztatás feltétételei: a támogatás tartama alatt és az azt követő egy hónap végéig nem lehet a munkaviszonyt közös megegyezéssel, vagy munkáltatói felmondással megszüntetni.
A már beadott támogatási kérelmet kizárólag abban az esetben kell – 2020. december 31-éig – módosítani, ha a munkaadó a teljes támogatási időtartamra nem kívánja igénybe venni a támogatást.

Mellékelten olvasható a (vastagon szedett) módosításokkal kiegészített rendeletet.

 

 

A Kormány 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről

 

 1. Adófizetési kedvezmény
 2. § A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget az  5.  § (4)  bekezdése szerinti hónapra vonatkozóan nem kell teljesítenie az  5.  § (1)  bekezdése szerinti tényleges főtevékenységet folytató kifizetőnek a  munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében.

 

 1. § Nem keletkezik a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény vagy a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 128. §-a szerinti szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége az  5.  § (1)  bekezdése szerinti tényleges főtevékenységet folytató hozzájárulás fizetésre kötelezettnek az  5.  § (4) bekezdése szerinti hónapra.
 2. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett 5. § (1) bekezdése szerinti kifizető 2020. évben két hónapra, 2021. évben egy hónapra, arányosan jutó hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól mentesül, azzal, hogy a  rehabilitációs hozzájárulásra a fizetésre kötelezett a 2020. évben további előleget nem fizet.

 

 1. § A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisvállalati adóalany, e  tevékenységével összefüggésben az  5.  § (4)  bekezdése szerinti időszakra történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.

 

 1. § (1) Az 1–4. § szerinti adókedvezményekre a tényleges főtevékenységeként
 2. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,
 3. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,
 4. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,
 5. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet,
 6. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet,
 7. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet,
 8. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet,
 9. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet,
 10. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet,
 11. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,
 12. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet,
 13. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet,
 14. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
 15. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet,
 16. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet,
 17. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet,
 18. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet,
 19. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329)
 20. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,
 21. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet,
 22. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet,
 23. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet,
 24. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911) tevékenységet vagy
 25. Utazásszervezés (TEÁOR 7912) tevékenységet folytató kifizető jogosult.

(2) Az  (1)  bekezdés 17.  pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az  1–4.  § szerinti rendelkezések, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.

(3) Tényleges főtevékenységnek e  rendelet alkalmazásában azt a  tevékenységet kell érteni, amelyből a  kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak e  rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a  legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kifizetőt 2020. november és december  hónapjára, 2021-ben január hónapra illeti meg az 1–4. § szerinti kedvezmény.

 1. § (1) Az  1. alcímben foglalt kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a  kifizető az  e  rendelet hatálybalépésekor már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz, és a  munkaszerződéseket a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64.  § (1)  bekezdése szerinti felmondással nem szünteti meg az 5. § (4) bekezdése szerinti időszakban.

(2) Az 1–5. §-okban foglalt mentesség igénybevételének feltétele, hogy a) a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna, b) a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz.

(3) A támogatás az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19- járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény [módosította: C(2020) 2215 számú közlemény, 2020. április 3., C(2020) 3156 számú közlemény, 2020. május 8., C(2020) 4509 számú közlemény, 2020. június 29., C(2020) 7127 számú közlemény, 2020. október 13.] (a továbbiakban: átmeneti közlemény)

 1. 10. szakasza szerinti támogatást tartalmaz. (4) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az  e  rendelet szerinti támogatás halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Atr.) 2.  § 1.  pontja szerinti állami támogatásnak nem minősülő általános foglalkoztatás-támogatási intézkedéssel és az  Atr. 2.  § 1.  pontja szerinti állami támogatással, feltéve, hogy az  ily módon halmozott támogatás a  munkáltató tekintetében nem haladja meg az  érintett munkavállalók bérköltségeinek 100%-át. (5) A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni.

 

 1. Szálláshely-szolgáltatással összefüggő rendelkezések
 2. § (1) A tényleges főtevékenységként
 3. a) Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,
 4. b) Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet,
 5. c) Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet, vagy
 6. d) Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet végzőkre a 2. alcím szerinti rendelkezések vonatkoznak.

(2) A  turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet szerinti Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (a  továbbiakban: NTAK) regisztrált szálláshelyek esetében az állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató részére az NTAK-ban 2020. november 8. napjáig regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80%-át.

A (2) bekezdés szerinti megtérítés feltétele, hogy

 1. a) a szálláshely-szolgáltató a  szálláshelyen 2020. november 8. napján foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát november hónapban fenntartja,
 2. b) a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bérét a munkavállalók részére kifizeti, és
 3. c) a megtérítendő összeg számításának alapját azok a  regisztrált foglalások képezik, amelyek az  e  rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belüli időszakra vonatkoznak.

(4) A támogatás igénylésének részletes szabályait külön kormányrendelet határozza meg.

 1. § (1) A 7. § (2) bekezdés szerinti intézkedés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül. (2) Ha a  kedvezményezett árbevétele a  támogatható időszakban legalább 30%-kal csökken 2019 ugyanezen időszakához képest, az  (1)  bekezdés szerinti állami támogatás az  átmeneti közlemény 3.12. szakasza szerinti támogatásként (a  továbbiakban: fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás), egyéb esetben pedig az átmeneti közlemény 3.1. szakasza szerinti támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható. (3) Ha a kedvezményezett fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásként nem jogosult a 7. § (2) bekezdése szerinti teljes támogatásra, a 7. § (2) bekezdése szerinti támogatást átmeneti támogatásként is igénybe veheti. 9. § (1) A  fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az  átmeneti közlemény 3.12. szakaszának szabályaival összhangban, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható. (2) A fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásról támogatási döntés 2021. június 30-ig hozható.

(3) Az a vállalkozás részesülhet fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

(4) A  (3)  bekezdéstől eltérően fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás nyújtható azon, a  651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

 1. § (1) A fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás elszámolható költsége a kedvezményezettnek a támogatható időszakban felmerült árbevételének a  változó költségekkel csökkentett azon része, amelyhez más forrás (például biztosítás vagy más állami forrás) nem nyújt fedezetet. (2) A  fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg sem a  3 millió eurónak megfelelő forintösszeget, sem pedig az  (1)  bekezdés szerinti elszámolható költségek 70%-át vagy a  651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti kisvállalkozások esetén az elszámolható költségek 90%-át. (3) A  fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás nem halmozható más, az  Atr. 2.  § 1.  pontja szerinti állami támogatással. (4) Ha a  kedvezményezett az  általa igénybe vett fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás támogatható időszakát tartalmazó pénzügyi évre vonatkozó – könyvvizsgálati kötelezettség esetén a  könyvvizsgáló által ellenőrzött – éves beszámolója alapján meghaladta az (1) és (2) bekezdésben meghatározott felső határt, a kedvezményezett a túltámogatást köteles visszafizetni. 11. § (1) Az  átmeneti támogatás az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az átmeneti közlemény 3.1. szakaszának szabályaival összhangban, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható. (2) Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2021. június 30-ig hozható. (3) Az  a  vállalkozás részesülhet az  átmeneti támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült az Atr. 6.  § (4a)–(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben levő vállalkozásnak. (4) A  (3)  bekezdéstől eltérően átmeneti támogatás nyújtható azon, a  651/2014/EU bizottsági rendelet I.  melléklete szerinti kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
 2. § (1) Az  átmeneti támogatás támogatástartalma az  átmeneti közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Azonos elszámolható költségek esetén az  átmeneti támogatás abban az  esetben halmozható az  1407/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatással, ha támogatáshalmozás nem vezet az (1) bekezdés szerinti maximális támogatási összeg túllépéséhez.

(3) Azonos elszámolható költségek esetén az  átmeneti támogatás abban az  esetben halmozható más állami támogatással, ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. (4) Az  átmeneti támogatás különböző elszámolható költségek esetén halmozható más állami támogatással. Az átmeneti támogatás halmozható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással.

 1. § (1) Az  egyedi átmeneti támogatásoknak az  Atr. 6.  melléklete szerinti adatait közzé kell tenni az  Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a  támogatást nyújtó 2021. augusztus 1-jéig továbbítja az  állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a  támogatásoknak az  Atr. 6. melléklete szerinti adatait. (2) Az átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni. 3. Bértámogatás igénybevétele
 2. § (1) Az 5. § (1) bekezdése szerinti bekezdése szerinti és a munkaerőpiaci program

(2) Az  (1)  bekezdés szerinti szolgáltatást nyújtó a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a  továbbiakban: Flt.) szerinti munkaadó részére a  munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható, amennyiben

 1. a) támogatás időtartamának utolsó napját követő hónap végéig felmondással vagy közös megegyezéssel a munkavállaló jogviszonyát nem szünteti meg és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerinti, jogviszonya fennáll, és
 2. b) a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.

(3) A  munkaadó a  támogatás iránti kérelmét a  munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti főváros és megyei kormányhivatalhoz nyújtja be.

(4) A főváros és megyei kormányhivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt.

(5) A  támogatás legfeljebb 2020. év november és december hónapjára, valamint 2021. év január hónapjára nyújtható. A  támogatás, illetve az  arányos támogatás a munkáltató részére a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint utólag kerül folyósításra.

(6) A támogatásra az Flt. és a végrehajtási rendeleteinek szabályait a jelen alcímben és a munkaerőpiaci programban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(7) A támogatás a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap cím, 15. Munkahely-megtartási program alcímből nyújtható. (8) A támogatás az átmeneti közlemény 3. 10. szakasza szerinti támogatást tartalmaz. (9) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az  e  rendelet szerinti támogatás halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami támogatásnak nem minősülő általános foglalkoztatás-támogatási intézkedéssel, és az  Atr. 2.  § 1.  pontja szerinti állami támogatással, feltéve, hogy az ily módon halmozott támogatás a munkáltató tekintetében nem haladja meg az érintett munkavállalók bérköltségeinek 100%-át.

(10) A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni. A rendelet 2020. november 11. napján lép hatályba.

 1. § A  3. alcím szerinti bértámogatás a  14.  § (5)  bekezdése szerinti teljes időtartamra külön kérelem benyújtása nélkül – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – meghosszabbodik azon munkaadó esetében, aki a) a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt nyújtott be kérelmet, a  kérelemben foglalt munkavállalója vonatkozásában, és b) a  fővárosi és megyei kormányhivatalnál 2020. december 31. napjáig nem nyilatkozik arról, hogy nem kívánja a kérelemben foglalt munkavállalója tekintetében a teljes időtartamra igénybe venni a támogatást.